Hero image
Tournament

Rules

Toernooi reglement Coster IJssel Trophy 2024

 

Organisator: Wijhe ’92

Locatie:        Wijhe

Data:           15 en 16 juni

 

1.       Algemeen
Respecteer je tegenstanders, de coaches, de officials en de scheidsrechters.

Help ons om het prachtige sportcomplex van Wijhe’92 schoon en groen te houden. Gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbakken. Op de speelvelden is het verboden om te eten, te drinken en te roken.

 

 

2.       Reglement
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van de K.N.V.B.

                  De bovengenoemde toernooiorganisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi verkregen van de K.N.V.B.

                  De toernooi organisator stelt een Toernooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele toernooi-uitvoering.

 

3.         Arbitrage
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de K.N.V.B. Indien nodig zal de organisatie grensrechters beschikbaar stellen. Deelnemende teams dienen zelf een grensrechter beschikbaar te stellen (indien nodig).

Afwijkende regels
-        In alle categorieën mag er worden doorgewisseld. Wisselen is alleen 

                   toegestaan na toestemming van de scheidsrechter.
-        Wedstrijden beginnen en eindigen tegelijk. De scheidsrechter moet 

                   affluiten bij het centrale signaal.
-        Er wordt bij de U11, U12 en U13 (9-9) niet gespeeld met de buitenspelregel. Keepers van deze categorie mogen de bal NIET in de handen pakken na een terugspeelbal van de eigen verdediger. Indien de bal over de zijlijn wordt gespeeld dient er bij de U11 en U12 te worden in-gedribbeld of gepasst. Bij de U13 (9-9) dient er te worden ingegooid.

 

4.         Teams

          Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

 

5.         Teamleider

          Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

 

6.         Categorieën/Dispensatie 

 

U17. Spelers geboren op of na 01.01.2009

U15. Spelers geboren op of na 01.01.2010

U13. Spelers geboren op of na 01.01.2011 (9-a-side)

U12  Spelers geboren op of na 01.01.2012 (8-a-side)

U11  Spelers geboren op of na 01.01.2013 (7-a-side)

                                                                                               

                        Controle

            De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooi secretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden. Dezelfde speler mag tijdens het gehele toernooi in slechts één team uitkomen.

Dispensatie kan enkel en alleen voorafgaand aan het toernooi worden verleend door de toernooicommissie. Er mogen nooit meer dan 1 dispensatiespeler per team tegelijkertijd deelnemen aan een wedstrijd.

 

7.         Speelduur

2 x 14 minuten.

                                          

8.         Plaatsing - poulewedstrijden
De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten

 

Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:
1. doelsaldo
2. hoogst aantal gescoorde goals
3. uitslag onderlinge wedstrijd
4. penalty’s

 

Plaatsing – vervolgronden en/of finale
Bij gelijkspel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA. Het is niet toegestaan spelers te wisselen ná het eindsignaal. De keeper mag alleen vervangen worden in geval van een blessure.

 

9.       Tenue
Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur. Hiervoor zullen hesjes ter beschikking worden gesteld door de organisatie.

 

10.       Disciplinaire maatregelen
Een speler die een officiële waarschuwing krijgt (gele kaart) krijgt een 5 minuten tijdstraf. Indien een speler uit het veld wordt gestuurd (rode kaart) of een tweede officiële waarschuwing in één wedstrijd (2
e gele kaart) heeft gekregen, zal de scheidsrechter de toernooicommissie direct na de wedstrijd hierover informeren.

Een speler die uit het veld is gestuurd of 2 officiële waarschuwingen in één wedstrijd (2 gele kaarten) heeft gekregen, wordt voor de volgende wedstrijd uitgesloten. Een speler die een tweede rode kaart krijgt, wordt uitgesloten van deelname aan de rest van het toernooi. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisator naar de nationale voetbalbond worden gestuurd, die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.


                   Alle resultaten van een team worden ongeldig verklaard, indien

                   - dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt;

                   - door wangedrag van de spelers, begeleiding en/of supporters van dat team de

                   scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

 

Indien een team zonder geldige reden meer dan 2 minuten te laat komt, verliest het de wedstrijd automatisch met 3-0.

 

11.       Protesten
Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de Toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De Toernooicommissie beslist tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de Toernooicommissie is bindend.

 

12.       Wedstrijdprogramma

De Toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma te wijzigen.

 

13.     Alcoholgebruik 

Het is voor de deelnemers aan de Coster IJssel Trophy ten strengste verboden tijdens het toernooi alcohol te nuttigen. Gebeurt dit wel, dan kan de toernooiorganisatie het team van de desbetreffende speler uitsluiten van deelname.

 

14.       Aansprakelijkheid

 

De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

 

Tournament Rules Coster IJssel Trophy 2024

 

Tournament organizer        : Wijhe ’92

 

Location                           :  Wijhe

 

Dates                              : June 15 and 16, 2024

 

1.         General
Respect your opponents, the coaches, the officials and the umpires.

 

Help us to keep the beautiful sports complex of Wijhe'92 clean and green. Please dispose of waste in the appropriate waste bins. Eating, drinking and smoking is prohibited on the playing fields.

 

2.         Rules 

All matches shall be played in accordance with the laws of the game as laid down by the International Football Association Board, as issued by F.I.F.A and in accordance with the rules of the K.N.V.B. 

 

The organizing club, above, has received the necessary permission to host the tournament from the K.N.V.B.

     

The organizing club shall form an organizing committee (tournament committee) which shall be responsible for all arrangements in connection with the competition.

 

3.         Arbitration

All matches will be controlled by referees affiliated to the K.N.V.B. Participating teams must make their own linesman available (if needed).

 

         Deviating rules

Substitutions are allowed in all categories. Swapping is only allowed with the permission of the referee.

Matches start and end at the same time. The referee must whistle at the central signal.

 

The U11, U12 and U13 (9-9) do not play with the offside rule. Goalkeepers of this category are NOT allowed to take the ball in their hands after a back pass from their own defender. If the ball is played over the sideline, the U11 and U12 must pass or dribble the ball in to continue the game. The U13 (9-9) continue by throw in.

 

4.         Teams

Teams sanctioned by their national football association are entitled to participate in this tournament.

 

5.         Team Leader
Every team must be accompanied by an adult (over 18 years of age). The name, address and date of birth of this adult must be printed clearly on his team’s registration sheet. This adult will be deemed to be the team leader and he will be responsible for the behavior of his players, on and off the field of play. He will be held responsible for the actions of his team within the sports complex and within all other facilities available to the group.

 

6.         Age categories/dispensations

         U17   Players born on or after 01.01.2007

         U15    Players born on or after 01.01.2009

         U14    Players born on or after 01.01.2010

         U13    Players born on or after 01.01.2011 (9-a-side)

         U12    Players born on or after 01.01.2012 (8-a-side)

         U11    Players born on or after 01.01.2013 (7-a-side)

           

Age Control
Prior to commencement of the tournament the team leader must submit, to the tournament committee, a registration sheet which contains the full name, date of birth and shirt number of every player in his team. All players must provide proof of their age and identity. They may be asked to show this proof at any time. The same player may participate in only one team during the whole tournament.

 

7.         Duration of play

All categories 2 x 14 minutes.               

 

8.         Placing matches - preliminary rounds

The final positions of teams in the preliminary rounds will be determined by the number of points attained.  The points system applied will be: 3 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss.

 

Where teams are level on points in their group the following will apply:
1) goal difference
2) most goals scored
3) the result of the mutual match
4) penalty kicks

 

Placing matches - Intermediate rounds and/or finals
In the event of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winners. It is not allowed to change players after the final whistle. The goalkeeper may only be replaced in case of injury.

9.         Tenue

If, according to the referee, before the start of the match, the colors are too similar then the team mentioned first in the programme must change. Vests are made available by the organization.

 

10.       Discipline
A player who gets an official warning (a yellow card) will get a time discipline of 5 minutes.
When a player is sent off the field (a red card) or is given an official warning twice (2 yellow cards), the tournament committee will be notified immediately after the match by the referee. 

Any player who has been sent off or has received two cautions in the tournament is not eligible to play in their team's next game.
A player who gets a second red card is excluded from participation in the tournament. 

           

Note:  All misconduct reports arising from the tournament will be forwarded to the National Association of the host club who will forward these reports to the National Associations concerned.

         In case of group matches ( = placing matches - preliminary rounds)

                   All results of a team will be rendered invalid in the following cases:

         -        if that team is more than 2 minutes late for a game without a valid reason,

         -        if that team uses an ineligible player,

         -        if the referee must abandon a game due to misconduct

                   of players of that team.

 

In the intermediate- and final rounds (if there is no question of group matches) the team concerned loses in the cases mentioned automatically its match with the result 0-3.

 

11.       Protests

The referees’ decision in all matters concerning points of play shall be final and binding, therefore protests in this area are not accepted. All other protests should be made only by the responsible team leader to the tournament committee no later than 15 minutes after the match. The tournament committee's decision on all protests is final and binding. The tournament committee also decides in cases not foreseen in these tournament rules.

12.       Schedule
The tournament committee has the right to alter the competition schedule should unforeseen circumstances occur.

 

13      Use of Alcohol

It is strictly forbidden for participants of the Coster Ijssel Trophy to consume alcohol during the tournament. If this does happen, the tournament organization can exclude the team of the relevant player from participation.

 

14.       Responsibility
It is the responsibility of each team to make sure that adequate insurance cover is provided for their players. The tournament organizers and Euro-Sportring are not responsible for damage to, and loss or theft of possessions or equipment of participants or clubs. They are also not responsible for personal harm or injury to participants.

 

 


Tournament sponsored by